“Tất cả sản phẩm đã được đăng kí độc quyền trực tiếp của Hapack277 và khách hàng“